Meille töihin

Momen­tos Oy on nopeasti kas­va­va nykyaikainen markki­noin­tiyri­tys.
Toimip­is­teemme sijait­see Kuo­pios­sa ja meil­lä työsken­telee 10–15 työn­tek­i­jää ajanko­hdas­ta riip­puen. Tuote­salkku­umme kuu­luu mm. Suomen edullisim­mat sähkö­sopimuk­set sekä eri­laiset buukkaus­palve­lut.

Tärkeimpi­in arvoihimme kuu­lu­vat avoimuus, rehellisyys sekä työn­tek­i­jöistämme huole­htimi­nen.

Tärkeimmät arvomme:

1. Avoimuus

Meil­lä esimiehet istu­vat samas­sa raken­nuk­ses­sa ja ovat aina läs­nä myyjien arjes­sa. Mot­tomme onkin, että kaikesta saa ja pitääkin puhua!

2. Rehellisyys

Me emme koskaan ker­ro asi­akkaalle val­heel­lista tietoa, saati käytä vilp­piä men­estyäk­semme. Meille tärkeää on puh­das kaup­pa!

3. Työntekijöistä huolehtiminen

Nor­maal­isti tele­markki­noin­ti yri­tyk­sis­sä tar­jo­taan ain­oas­taan pro­vi­siopalkkaus. Me puolestamme tar­joamme poh­japalkan sekä pro­vi­sion ilman mitään ehto­ja. Lisäk­si käytössämme lois­ta­vat henkilökun­tae­dut (mm. sähkö­sopimus koti­in henkilökun­tahin­noin).

Kokoaikatyö

Kokoaikatyö on palk­it­se­vaa. Tar­joamme motivoivan palkka­mallin ja taku­u­palkan, jot­ta sinä voit keskit­tyä täysil­lä työn­tekoon!

Osa-aikainen

Osa-aika työl­lä voit tien­ata muka­van lisän esimerkik­si opiskelu­jen ohelle!

h

Oppisopimus

Oppisopimus on lois­ta­va tapa han­kkia itselleen ammat­ti sekä tien­ata samal­la rahaa! Oppisopimus koulu­tuk­sel­la käyt meil­lä vak­i­tuis­es­ti töis­sä ja välil­lä muu­ta­man tun­nin koulus­sa, paper­it on kädessä koulu­tuk­ses­ta tuo­tapikaa!

Työnhakulomake

Täytä alla ole­va lomake ja otamme sin­u­un yhteyt­tä.


Olen kiinnostunut

osa-aikaises­takokopäiväis­es­täkesätöistä

CV / ansioluettelo (Lataa .pdf-muodossa)


Osoite

Kuo­pi­onlah­denkatu 9 lt. 33,
70100 KUOPIO

Y-tunnus

2816955–3

Sähköposti

info@momentos.fi

Puhelinnumero

040 5805953

Osoite

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Työnhakulomake


Olen kiinnostunut


CV / ansioluettelo (Lataa .pdf-muodossa)